ПЕДАГОГ ЈУ ОШ "Бранко Радичевић" Бања Лука

ПЕДАГОГ

pedagogМилана Копрена, дипломирани педагог

Како успјешније учити?

Педагог помаже у стварању и побољшавању услова у школи, рјешавању васпитних и образовних проблема, повезивању свих фактора битних за рад у школи. Педагог је стручњак који се бави васпитањем.

Рад школског педагога одвија се кроз више области:

  1. Планирање, програмирање и вредновање рада школе;
  2. Аналитичко-истраживачки рад;
  3. Педагошко-савјетодавни и корективни рад са ученицима;
  4. Педагошко-савјетодавни и корективни рад са родитељима;
  5. Педагошко-савјетодавни,       корективни и инструктивни рад       са наставницима;
  6. Вођење педагошке документације;
  7. Сарадња са друштвеном средином, стручним институцијама;
  8. Припремање за рад и стручно усавршавање;
  9. Остали послови.

Планирање и програмирање укључује учествовање у планирању и програмирању рада школе, планирање сопственог стручног усавршавања и стручног усавршавања наставника, те планирање рада и учествовање у раду стручних органа школе (Одјељењског вијећа, Наставничког вијећа). Такође, педагог се бави анализом успјеха ученика у учењу и владању, изостанцима и сл. Све наведено доприноси унапређивању и осавремењавању васпитно-образовног рада у школи.

Педагог организује и реализује радионице, едукативна и васпитна предавања за ученике. Такође, педагог помаже ученицима да науче да уче, савладају рационалне методе и технике учења, рационално и плански организују своје вријеме, развију критичко мишљење, користе литературу и друге изворе знања. Помаже ученицима да препознају свој проблем, реално процијене своје могућности и заједничком анализом стања дођу до могућих начина превазилажења проблема. У оквиру стручне службе школе, реализује програм професионалног информисања ученика, испитује зрелост за упис у први разред, пружа подршку реализацији програма за дјецу са потешкоћама у развоју.

Породица и школа су два основна фактора васпитања. Стога, значајан дио посла педагога је пружање помоћи родитељима у васпитном раду са дјецом, обезбјеђивање јединственог васпитног дјеловања породице и школе који представља заокруживање васпитно-образовне цјелине.

У циљу унапређивања васпитно- образовног рада школе, тј.стицања увида у активности наставника и ученика, педагог континуирано прати стручно усавршавање наставника, посјећује и вреднује часове редовне наставе и других облика рада са ученицима.

Педагог води, надгледа, те прегледа педагошку документацију школе, учествује у раду стручних органа у школи, учествује у кутурно-јавној дјелатности школе.

Тежњу у свакодневном раду школског педагога представља унапређивање свих облика рада у школи и функционисање школског колектива усмјереног на образовни и васпитни аспект. Важно је посједовати и отвореност и флексибилност за имплементацију нових модела учења, креирање културе школе, спремност за отворену комуникацију, стрпљивост у раду, способност педагога да заједно са другим актерима школе, првенствено наставницима, школу учини средином у којој су ученици сретни, гдје доживљавају позитивна искуства.

Ученик је основа и смисао дјеловања школе и педагога, стога, педагози морају вољети дјецу и рад са дјецом како би били успјешни у свом раду. Способност квалитетног планирања, одлучност, објективност и одговорност важне су особине за квалитетан рад педагога. Добробит дјеце је императив свих планова, активности и пројеката педагога.

Педагог школе „живи“ и сарађује са генерацијама, од испитивања зрелости за упис у први разред, па све до организовања матурске свечаности на крају основне школе и стога је то једно од најљепших занимања.